Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala

FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

telefon: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
email: fbserwis@fbserwis.pl

Facility Managment:
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

telefon: 22 623 63 80 

email: fbserwis@fbserwis.pl

Usługi Środowiskowe:
telefon: 22 623 63 80

Utrzymanie Infrastruktury: 
tel.: 22 623 63 80

Inspektor Ochrony Danych
Joanna Kuźmińska
email: rodo.fbs@fbserwis.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Formularz kontaktowy